Obchodní podmínky

Fyzické osoby podnikající – OSVČ (neplátce DPH) Dominiky Hynkové s IČ 07096763, se sídlem Pod svahem 586/28, Praha 4, 147 00 pro prodej online kosmetických kurzů prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese www.onlinekosmetickekurzy.cz.

 

Kontaktní údaje Prodávajícího

 • E-mail: kurzy@depilujeme.cz
 • Telefon: +420 731 514 401
 • Adresa sídla: Pod svahem 586/28, Praha 4, 147 00

Některé definice a pojmy

 • Prodávající je fyzická osoba podnikající – OSVČ (neplátce DPH) Dominika Hynková s IČ 07096763, se sídlem Pod svahem 586/28, Praha 4, 147 00;
 • Kupující je osoba, která s Prodávajícím uzavře smlouvu ohledně Produktu. Kupujícím může být podnikatel nebo Spotřebitel.
 • Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se Prodávajícím jedná mimo rámec její podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jejího povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvede Kupující své IČ, má se za to, že Smlouva je uzavírána s podnikatelem, a nikoliv se Spotřebitelem.
 • Produkt je jakýkoliv online kurz, který Kupující může od Prodávajícího na webových stránkách onlinekosmetickekurzy.cz zakoupit. Online kurz je tvořen Digitálním obsahem (samotným online kurzem) a v některých případech jsou součástí Produktu i Doprovodnými podklady (podklady v tištěné fyzické podobě, například certifikát o absolvování kurzu nebo skripta). Doprovodné podklady jsou části Produktu, které jsou Kupujícímu poskytovány v tištěné, fyzické podobě. Například vytištěný certifikát o absolvování kurzu nebo tištěná skripta.
 • Digitální obsah je Produkt nebo část Produktu, který je Kupujícímu zpřístupněn v digitální – elektronické formě.
 • Doprovodné podklady je část Produktu, která jsou Kupujícímu poskytovány v tištěné, fyzické, podobě. Například vytištěný certifikát o absolvování kurzu nebo tištěná skripta.
 • Smlouva je smlouva o poskytování Produktu uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jejím obsahem je povinnost Prodávajícího zpřístupnit a dodat Kupujícímu Produkt k užívání pro vlastní potřebu Kupujícího a povinností Kupujícího je zaplatit Cenu za tento Produkt nebo poskytnout jeho osobní údaje. Smlouva se skládá z objednávky Kupujícího, potvrzení Objednávky Kupujícím a těchto Obchodních podmínek.  Je uzavírána v českém jazyce, je uložena Prodávajícím v elektronické podobě a Kupujícímu není přístupná.
 • Cena je finanční částka, kterou kupující hradí za Produkt. Pokud není níže ujednáno jinak, součástí Ceny je i Cena za dopravu.
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou Kupující hradí za doručení Doprovodných podkladů, a to včetně ceny za jejich zabalení;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Cenu;
 • Objednávka je závazný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy s Prodávajícím o koupi Produktu;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě údajů sdělených Kupujícím, a umožňuje přístup k Digitálnímu obsahu.
 • Členská sekce je sekce webových stránek přístupná pouze vybraným uživatelům.

1. Úvodní ustanovení a poučení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající Dominiky Hynkové se sídlem se sídlem Pod svahem 586/28, Praha 4, 147 00, identifikační číslo: 07096763 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím webových stránek Prodávajícího. Webové stránky jsou Prodávajícím provozovány na  internetové adrese www.onlinekosmetickekurzy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Webová stránka slouží pro objednání online kurzů (dále také nazýváno jako  Produkty) vytvořených Prodávajícím.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní Smlouvě. Odchylná ujednání v kupní Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Při nákupu je povinností Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl v Objednávce považuje Prodávající za správné a pravdivé.

1.7. Na webových stránkách jsou dostupné recenze absolventů kurzů. Tyto recenze jsou převzaté ze stránek třetích stran, například Google.com nebo Facebook.com, kde absolventi kurzů mohou kurzy nezávisle hodnotit. Na těchto portálech třetích stran není Prodávající oprávněn jakkoliv recenze mazat či upravovat. U recenzí, které byly převzaty a zveřejněny na webu onlinekosmetickekurzy.cz, bylo ověřeno Prodávajícím, že autory recenzí jsou osoby, kterým byly jednotlivé Produkty v minulosti skutečně zpřístupněny. Tato kontrola probíhá s přihlédnutím k dostupnosti údajů na webech třetích stran na základě jména nebo e-mailu zákazníka, které je následně spárováno s e-mailem nebo jménem zákazníka, který kurz zakoupil.

1.8. Kupující bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Prodávající neodpovídá za výsledky Kupujícího, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. 

2. Poskytnutí přístupu k digitálním produktům

2.1. Forma zpřístupnění Digitálního obsahu

Prodávající poskytne Kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce přístup k Digitálnímu obsahu, a to formou zaslání:

a) přístupových údajů, kterými se Kupující přihlásí do Členské sekce webu, kde je Digitální obsah dostupný. Podrobnosti k Členské sekci a poskytnutí přístupových údajů jsou uvedeny v čl. 3 těchto Obchodních podmínek.

b) odkazu na video

c) odkazu do skupiny na platformě Facebook a podobné

 

2.2. Čas zpřístupnění Digitálního obsahu

a) Pokud Kupující objednal Produkt za úplatu, přístup k Digitálnímu obsahu získá bez zbytečného odkladu po zaplacení plné Ceny Produktu. Výjimku tvoří Produkty, u nichž byl v jejich popisu stanoven konkrétní termín zpřístupnění (například online webináře vysílané v živém čase). V takovém případě Kupující získá přístup k Digitálnímu obsahu ve sjednaný termín.

b) Pokud Kupující objednává kurz bezúplatně, přístup ke kurzu získá bez zbytečného odkladu po potvrzení Objednávky. Výjimku tvoří Produkty, u nichž byl v jejich popisu stanoven konkrétní termín zpřístupnění  (například online webináře vysílané v živém čase). V takovém případě Kupující získá přístup k Digitálnímu obsahu ve sjednaný termín.

2.3. Aktualizace Digitálního obsahu

Digitální obsah je Kupujícímu poskytnut v nejnovější verzi, která byla dostupná v době uzavření smlouvy. Tato verze zůstává Kupujícímu po celou dobu, na kterou má k Digitálnímu obsahu přístup, a nebude dále aktualizována.

2.4. Potřebné technické a programové vybavení pro využívání Digitálního obsahu

2.4.1. Kupující je před uzavřením smlouvy informován o tom, co potřebujete pro to, aby mohl Digitální obsah využívat v plném rozsahu, a to v popisu Produktu. U většiny Produktů se jedná o:

 • připojení k internetu s dostatečnou rychlostí pro sledování videí online
 • e-mailovou schránkou plně funkční pro přijímání elektronické pošty
 • hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít dokumenty ve formátu docx, pdf, xlsx
 • hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a prohlížet fotografie v digitální podobě

Nezbytností je běžná uživatelská znalost digitálního prostředí a základní schopnost práce s internetem.

2.4.2. Kupující je plně odpovědný za propojení Digitálního obsahu s jeho digitálním prostředím.

3. Členská sekce a Uživatelský účet

3.1. Členská sekce je sekce webové stránky Prodávajícího přístupná pouze uživatelům, kterým udělí přístup Prodávající.
3.2. Přístup do Členské sekce uděluje Prodávající Kupujícímu vytvořením uživatelského účtu na základě platné kupní smlouvy a v případě, že je Produkt úplatný, uhrazení plné kupní ceny Objednávky Kupujícím. V případě, že je produkt bezúplatný, Produkt je poskytován výměnou za osobní údaje Kupujícího a Uživatelský účet je kupujícímu zřízen bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy.
3.3. Přístup uděluje Prodávající Kupujícímu zasláním přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu na e-mailovou adresu, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři.
3.4. Kupující není oprávněn jakýkoliv obsah v členské sekci šířit, sdělovat veřejnosti či jiným způsobem předávat třetím stranám.
3.5. Zaplacený Digitální obsah je Kupujícímu přístupný ze členské sekce webové stránky www.onlinekosmetickekurzy.cz, kam se Kupující přihlásí na adrese www.onlinekosmetickekurzy.cz/prihlaseni/prostřednictvím uživatelského účtu a přihlašovacích údajů, které obdržel od Prodávajícího.
3.6. Podmínkou pro přístup k zakoupenému Digitálnímu obsahu je vytvoření zákaznického účtu Prodávajícím Kupujícímu.
3.7. Nákupem Produktu na webové stránce www.onlinekosmetickekurzy.cz Kupující souhlasí s automatickým vytvořením uživatelského účtu na této webové stránce.
3.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.9. Přihlašovací údaje k účtu jsou poslány Kupujícímu na e-mail, který uvedl v Objednávce při nákupu Produktu, a to bez zbytečného odkladu po zaplacení Kupujícím celé kupní ceny objednávky.
3.10.Prodávající vytvoří uživatelský účet Kupujícímu na základě údajů, které Kupující uvedl v Objednávce.
3.11. Na základě přihlašovacích údajů může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující procházet jednotlivé lekce a materiály, které jsou součástí zakoupeného online kurzu.
3.12. Prodávající vytvoří uživatelský účet Kupujícímu na základě údajů, které Kupující uvedl v Objednávce.
3.13. Kupující je povinen do Objednávky při nákupu Produktu zadat správné údaje.
3.14. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a v Objednávce při objednávání Produktu jsou Prodávajícím považovány za správné.
3.15. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.16. Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní Smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího i v případě, kdy se rozhodne kurzy a obsah webu dostupný prostřednictvím uživatelských účtů převést na externí platformu či jiné webové stránky. V takovém případě Prodávající zajistí způsob, který Kupujícímu umožní mít k zakoupeným Produktům i nadále přístup po dobu, jaká byla deklarována u daného Produktu v den uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3.17. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a tedy Digitální obsah nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Tyto výpadky v dostupnosti Digitálního obsahu mohou nastat bez předchozího upozornění.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace Produktů umístěných ve webovém rozhraní www.onlinekosmetickekurzy.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Produktech a to včetně uvedení cen jednotlivých Produktů. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním Doprovodných podkladů. Informace o nákladech spojených s dodáním Doprovodných podkladů uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou Doprovodné podklady doručovány v rámci území České a Slovenské republiky.

4.4. Pro objednání Produktu Kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném Produktu
 • způsobu úhrady kupní ceny Produktu (pokud Produkt není poskytován bezúplatně)
 • údaje o požadovaném způsobu doručení Doprovodných podkladů
 • informace o nákladech spojených s dodáním Doprovodných podkladů (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a zaplatit“ nebo u bezúplatných Produktů na tlačítko „Získat kurz zdarma“

4.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný Produkt, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 14 dnů.

4.11. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

4.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. Cena Produktů a platební podmínky

5.1. Cenu Produktu může Kupující uhradit Prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2101492859/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“).
5.2. Pokud jsou součástí Produktu i Doprovodné podklady, společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Doprovodných podkladů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Doprovodných podkladů.
5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Produktu předem.
5.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5.5 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
5.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Doprovodných podkladů Kupujícímu a zpřístupnění Digitálního obsahu Prodávajícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.7. Případné slevy z ceny Produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.8. Na základě kupní smlouvy vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
5.9. Produkt může být poskytován i bezúplatně. V takovém případě obdrží Kupující Produkt výměnou za jeho osobní údaje poskytnuté Prodávajícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu Kupujícím nebo vystavit a poskytnout fakturu Prodávajícím Kupujícímu v takovém případě zaniká.
5.10. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny Produktu na webových stránkách Prodávajícího (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, Prodávající nemá povinnost za tuto chybnou cenu Produkt Kupujícímu zpřístupnit. Prodávající má v tomto případě právo odstoupit od smlouvy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Obecně platí, že v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud Spotřebitel v objednávkovém formuláři zaškrtne políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a souhlasím, že zaniká mé právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů“, právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvody podle § 1837 písm. l) OZ mu zaniká.
6.2. V případě, že Prodávající neposkytne Spotřebiteli přístup k Digitálnímu obsahu do 14 dnů, má právo během této 14denní lhůty odstoupit od Smlouvy, a to bez udání důvodu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel provést libovolným dostatečně prokazatelným způsobem, například zasláním odstoupení od smlouvy na některou z kontaktních adres Prodávajícího viz výše (e-mail nebo adresa sídla). Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Spotřebitel tak, že požádá Prodávajícího jakýmkoliv způsobem o výmaz své elektronické adresy z e-mailingové databáze Prodávajícího nebo se odhlásí z e-mailingové databáze sám, a to kliknutím na příslušný odkaz, který najde na konci každého zaslaného obchodního e-mailu.
6.3. Kupující může od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy je Prodávající oprávněn Kupujícímu okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Kupujícího vznikla.
6.4. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Kupujícímu vrácena Cena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Cena bude Kupujícímu Prodávajícím vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodnou-li se výslovně jinak.
6.5. Pokud nedojde k úhradě Ceny ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
6.6. Je-li společně s Produktem poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícm a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím nebo Prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a bude mu zrušen přístup k tomuto dárku, případně má Kupující povinnost Prodávajícímu dárek vrátit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

k

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu kurzy@depilujeme.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. 

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Při zakoupení Produktu obdrží Kupující nejen přístup k Digitálnímu obsahu, ale v některých případech i Doprovodné podklady – vytištěné materiály ve fyzické podobě jako například certifikát o absolvování kurzu nebo skripta. Zda a jaké Dodatečné podklady jsou součástí Ceny Produktu, je specifikováno v popisu každého Produktu. Tyto Doprovodné podklady Prodávající zašle Kupujícímu způsobem, který Kupující vybral v Objednávce. Kupující může vybírat z následujících možností:
a) doručení na adresu prostřednictvím dopravní společnosti GLS
b) osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna
7.2. Doprovodné podklady je možno doručit v rámci České a Slovenské republiky.
7.3. Doprovodné podklady je Prodávající povinen Kupujícímu doručit nejpozději do 30 dní od uzavření Smlouvy způsobem dle volby Kupujícího.
7.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.5. Je-li Prodávající podle kupní Smlouvy povinen dodat Doprovodné podklady na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Doprovodné podklady při dodání.
7.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Doprovodné podklady doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Doprovodných podkladů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.7. Při převzetí Doprovodných podkladů od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
7.8. Kupující, který uzavřel platnou Smlouvu, musí být řádně informován e-mailem nebo SMS o tom, že je zásilka připravena k vyzvednutí nebo že bude doručována na jeho adresu. Zákonnou povinností Kupujícího je pak tuto zásilku převzít. Pokud si Kupující zboží nevyzvedne, může mu být účtováno skladné. Nepřevzetí či nevyzvednutí zásilky se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Produkt při převzetí/zpřístupnění nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Produkt obdržel:
8.2.1. má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. Produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.3. Pokud se Kupující domnívá, že dodaný Produkt projevuje vady, uplatní reklamaci neprodleně u Prodávajícího zasláním reklamace na elektronickou adresu nebo adresu sídla Prodávajícího uvedenou v úvodu těchto Obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající od Kupujícího obdržel informaci se všemi relevantními údaji. V případě, že jsou předmětem reklamace Dodatečné podklady a nikoliv Digitální obsah, za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy tyto Dodatečné podklady Prodávající fyzicky obdržel od Kupujícího.

8.4. Pro reklamaci může Kupující využít vzorový formulář pro reklamaci, který tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

8.5. Má-li Produkt vadu, má Kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nového Produktu bez vady, nebo dodáním chybějící části Produktu;
b) na odstranění vady opravou Produktu,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady.

8.6. Dále má Kupující právo na:
a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

8.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Produktu nevýznamná.

8.8. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo vlastním zaviněním Kupujícím. Dále Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „2.3. Aktualizace Digitálního obsahu“). Za vadu se nepovažuje občasná nedostupnost webových stránek, na kterých je Digitální obsah Kupujícímu přístupný – tyto výpadky jsou nezbytně nutné pro údržbu webových stránek a zachování funkčnosti přístupu k Digitálnímu obsahu do budoucna, Kupující však je oprávněn reklamovat Produkt v případě, že opakovaná nedostupnost webových stránek jej významně omezuje v užívání Produktu po delší dobu. Prodávající rovněž neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že Kupující nemá potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v Obchodních podmínkách – viz „2.4. Potřebné technické a programové vybavení pro využívání Digitálního obsahu“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Kupující zákonnou povinnost poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Kupujícího co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Kupující práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah produktu není ve shodě se Smlouvou.

8.9. Při uplatnění reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil;
 • co je obsahem reklamace;
 • jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje;
 • kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.10. Nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace Kupující odstraní vady a poskytne Kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.11. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Produktu nebo jeho části, je povinností Kupujícího původní Produkt nebo část Produktu vrátit Prodávajícímu, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

8.12. V případě, že je Kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí/zpřístupnění Produktu.

8.13. Spotřebitel má právo uplatit právo z vadného plnění u vady, která se vyskytne u Produktu ve lhůtě 24 měsíců od obdržení Produktu.

8.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující získává nárok na přístup ke kurzu a poslání doprovodných materiálů zaplacením celé kupní Ceny Produktu.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující v rámci uzavření kupní smlouvy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení včetně newsletterů, které souvisejí s nákupem kupujícího. To znamená, že Prodávající může Kupujícímu nabízet služby a zboží podobného charakteru, jako služby a zboží, které Kupující u Prodávajícího zakoupil, a to na základě oprávněného zájmu správce.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. nezbytných cookies na jeho počítač. Jedná se o cookies, které jsou potřebné pro provoz webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a zajišťují další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat. Máte však možnost vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s ukládáním analytických a reklamních cookies, případně podrobně nastavit, s ukládáním jakých typů cookies souhlasíte nebo nesouhlasíte. 

12. Doručování

12.1. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.
12.2. Pokud je oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, posíláno poštou, musí být posláno formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
12.3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci.

13.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: Dominika Hynková, Pod svahem 586/28, Praha 4, 147 00 kurzy@depilujeme.cz, +420 731 514 401

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 22.2.2023.

Příloha 1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.onlinekosmetickekurzy.cz

Fyzická osoba podnikající: Dominika Hynková

Se sídlem: Pod svahem 586/28, 147 00 Praha 4 IČ: 07096763

E-mailová adresa: kurzy@depilujeme.cz

Telefonní číslo: +420 731 514 401

Kupující:

Jméno a příjmení:  _____________________________________

Telefon:  _____________________________________

E-mail:  _____________________________________

Adresa:  _____________________________________

Číslo objednávky:  _____________________________________

Číslo bankovního účtu:  _____________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto Produktu: ______________________________ 

Datum:  _____________________________________

Podpis: _____________________________________

Příloha 2: Vzorový formulář pro reklamaci

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.onlinekosmetickekurzy.cz

Fyzická osoba podnikající: Dominika Hynková

Se sídlem: Pod svahem 586/28, 147 00 Praha 4

IČ: 07096763

E-mailová adresa: kurzy@depilujeme.cz

Telefonní číslo: +420 731 514 401

Kupující:

Jméno a příjmení:   _____________________________________

Telefon:  _____________________________________

E-mail:     _____________________________________

Adresa:  _____________________________________

Číslo objednávky:  _____________________________________

Číslo bankovního účtu:  _____________________________________

Reklamovaný produkt:  _____________________________________

Popis vad produktu:  _____________________________________

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:  _____________________________________

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:

Ať vám nic neunikne